İlan Bilgileri

Uzman Alımı

Aybastı Ve Çevresi Kalkındırma Derneği

İş Tanımı:
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan hibe alan derneğimizin proje yönetimi için uzman takım arkadaşı arıyoruz.
Derneğimiz merkezinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartları taşıyan 1 adet Uzman alacaktır.
Kamu haklarından yasaklanmamış olmak (Adli Sicil Kaydı),
Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,
667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak (Adli Sicil Kaydı),
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak (Sağlık Raporu)
Derneğimizin onaylanmış yerel Kalkınma Stratejisi kapsamındaki faaliyet ve projelerin gerektirdiği hazırlık, organizasyon ve benzeri diğer teknik görevlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere Uzman istihdam edilecektir.
Aranan Nitelikler:
Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından veya 2 yıllık meslek yüksekokullarından mezun olmak, (Lisans diploması/yüksekokul diploması),
En az 1 yıllık genel iş tecrübesine sahip olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı) (Uzman alımlarında adayların 1 yıl herhangi bir işte çalışmış olmaları yeterlidir. Adayın proje, program gibi faaliyetlerde çalışmış olması zorunluluk kriteri değildir. Ancak bu gibi faaliyetlerde çalışmış olmak YEG tarafından aday seçiminde sıralama kriteri olarak değerlendirilebilir.)
Uygunluk kiterlerini sağlayan adayların sıralamasında kullanılır 
Adayın IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olması (Sertifika/Katılım Belgesi)
Adayın 1 yıllık iş tecrübesinin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın bu alanlarda en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı),
Adayın 30 yaşını geçmemiş olması veya kadın olması,
Adayın ikametgâhının YEG alanında olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde çalışmış olması,
Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler, pozitif ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak değerlendirilen diğer nitelikler.
Not: (Adayların değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak olup ilk 4 kriter 15, (e) kriteri 40 puan üzerinden hesaplanacaktır. 
Başvurular yukarıda belirtilen pozisyon için gerçekleştirilecektir. YEG Uzman İşe Alım İşlemleri Rehberi ve eklerinde belirtilen uygunluk kriterlerine sahip tüm adaylar mülakata davet edilecektir.
Başvuru değerlendirme sonuçları Aybastı Gözlem gazetesinde yayınlanacaktır.
Kazanan adaylardan istenilecek bilgiler bildirilecektir.

Cinsiyet : Farketmez
Yaş Aralığı : 21 - 35 yaşları arasında
Maaş : Belirtilmedi
Çalışma Şekli : Tam Zamanlı, Sözleşmeli
Başvuru İçin
Çalışma Bölgesi : Ordu (Aybastı)
Adres : Belirtilmedi